FBLR nemocnica

Špecializovaná nemocnica v odbore fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie sv. Michala s kapacitou 100 lôžok predstavuje jedinečnú nemocnicu neurorehabilitačného charakteru zameranú na komplexné poskytovanie starostlivosti pre pacientov po cievnych mozgových príhodách v subakútnom štádiu po vypísaní "Návrhu na RHB liečbu" odborným lekárom a u stabilizovaného pacienta aj formou priameho prekladu z neurologického oddelenia. 

Hospitalizáciu hradí zdravotná poisťovňa Dôvera v trvaní 49 dní. Nemocnica vzniká v nadväznosti na dlhoročné skúsenosti ucelenej kúpeľnej rehabilitácie v Prírodných jódových kúpeľoch Číž a.s., v ktorých sa vďaka prírodnému liečivému zdroju, jedinečnej jódovej minerálnej vode, pacienti s neurologickými ochoreniami dlhodobo liečia. 

Skĺbením tradičných skúseností z balneorehabilitácie  a najmodernejšej rehabilitačnej a prístrojovej technológie predstavuje unikátnu fyziatricko-rehabilitačnú, komplexnú ergoterapeutickú, psychologickoterapeutickú, logopedickú starostlivosť v plne bezbariérovom prostredí pod vedením skúsených lekárov. Je to multidisciplinárny kolektív  v zložení lekár FBLR, internista, neurológ, ortopéd, psychológ, logopéd v spolupráci s fyzioterapeutickým a ošetrovateľským tímom. 

Počas pobytu je poskytovaná diétna poradňa aj predpis kompenzačných pomôcok. Na  záver prebieha edukácia pacienta a jeho rodinných príslušníkov.  V rámci individuálneho liečebného telocviku, s cieľom prinavrátenia klienta do bežného aktívneho života, je aj hydrokinezioterapia, t.j. cvičenie v bazéne, nácvik chôdze v bazéne.
Po ukončení hospitalizácie v našej nemocnici, je možnosť  pokračovania rehabilitácie v  kúpeľnom zariadení PJK Číž v trvaní štyroch týždňov.

Špecializovaná nemocnica FBLR sv. Michala sa nachádza v obci Číž, na južnom okraji stredného Slovenska, 25 km od okresného mesta Rimavská Sobota smerom k maďarským hraniciam. 

FBLR nemocnica

Indikácie k hospitalizácii

Špecializovaná nemocnica FBLR sv. Michala v Číži zabezpečuje komplexnú prevenciu, diagnostiku a kvalifikovanú rehabilitačnú liečbu

Zabezpečuje komplexnú prevenciu, diagnostiku a kvalifikovanú rehabilitačnú liečbu:

- po NCMP s postihnutím 2. a 3. stupeň modifikovanej Rankinovej škály (2. stupeň ľahké obmedzenie, poistenec nie je schopný zvládnuť všetky aktivity z obdobia pred ochorením, je ale plne sebestačný bez cudzej pomoci, 3. stupeň stredne ťažké obmedzenie, poistenec vyžaduje pomoc, ale je schopný chôdze bez pomoci),

- po operáciách alebo poraneniach periférneho nervového systému,

- po polytraumatizme,

- po zlomeninách operačne riešených (aj artroskopicky, mikrochirurgicky ošetrené),

- po zlomeninách konzervatívne liečených (únavové, starecké, osteoporotické),

- po operačných výkonoch na osteoartikulárnom systéme,

- po kĺbových náhradách (bedrového, kolenného, členkového, ramenného, lakťového, zápästného kĺbu),

- pri koxartrózach, gonartrózach, omartrózach III. - IV. stupňa,

- po operáciách, stabilizačných výkonoch na chrbtici,

- po operáciách diskov, ich funkčných, dynamických, rigidných náhradách,

- pri skoliózach konzervatívne alebo operačne riešených so zakrivením nad 20° podľa Cobba,

- po neuropatiách s perspektívou zlepšovania zdravotného stavu,

- pri torpídnych vertebrogénnych bolestiach indikovaných pre konzervatívnu terapiu, zabezpečuje ortopedicko - protetické vybavenie u hospitalizovaných  pacientov, poskytuje zdravotnú starostlivosť pacientom pri iných ochoreniach súvisiacich s poruchami pohybového ústrojenstva podľa požiadaviek Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky,

Kontraindikácie prijatia pacienta na liečbu v Špecializovanej nemocnici FBLR sv. Michala Číž

- opakovaná ACMP do 2. rokov,  ťažkého stupňa s rizikom ďalších recidív,

- ťažký organický psychosyndróm s ťažkou globálnou afáziou, agresivita, nespolupráca, krátka výdrž aktívnej spolupráce,

- akútne psychózy a duševné poruchy s asociálnymi prejavmi a zníženou možnosťou komunikácie, M. Alzheimer v pokročilejšom štádiu ochorenia,

- bezvedomie,

- vigilná kóma,

- tracheostómia s kanylou, 

- nasogastrická sonda, alebo PEG,

- ťažký imobilizačný syndróm s kontraktúrami,

- dekubity a iné kožné defekty,

- extrémna obezita,

- závažná polymorbidita alebo závažné interné ochorenia, ktoré znemožňujú, výrazne obmedzujú alebo sťažujú aktívnu intenzívnu rehabilitáciu – kardiopulmonálna dekompenzácia, nestabilná angina pectoris, nedostatočne liečená alebo malígna hypertenzia, dekompenzovaný diabetes mellitus, renálna insuficiencia ťažkého stupňa, akútne tromboembolická choroba, závažné a recidivujúce krvácavé prejavy,

- akútna tromboflebitída - stavy po hlbokej trombóze do 3 mesiacov po doznení choroby, po povrchovej tromboflebitíde do 6 týždňov po odznení,

- akútne infekčné ochorenia, infekcia Covid (PCR test nie starší ako 48 hodín),

- zhubné nádory počas ich liečby, tiež s klinicky zistenými známkami pokračovania choroby (MTS),

- inkontinencia moču a stolice,

- bulbárny a pseudobulbárny syndróm,

- syndróm závislosti na alkohole, opiátoch a psychoaktívnych látkach,

- rehabilitačná liečba je kontraindikovaná u pacientov so záchytom enterobaktrérií (Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli,...) produkujúcich karbapenemázy (resp. rezistentných na karbapenémové ATB - meropenem, ertapenem - ak nebola vyšetrená produkcia karbapenemáz) - z dôvodu nariadenej izolácie pacienta počas jeho celého pobytu v zdravotníckom zariadení na základe Odborného usmernenia MZ SR č. 3828/2014 - SZ čl. IVb, pričom sa jedná o záchyt v akomkoľvek kultivačnom vyšetrení a bez ohľadu na to, či bakteriálny kmeň je možné ešte od pacienta laboratórne izolovať.

Zdravotnícky personál:

Primár nemocnice : MUDr. Eva Hazuchová
Lekár internista : MUDr. Nándor Nagy 
Logopéd: MUDr. Mária Lukáčová 
Psychológ : Mgr. Simona Vranská 
Vrchná sestra : Agnesa Csalová